عناوين مطالب سایت
علام وصول فعالیت های سرگروه های فیزیک شهرستان های استان گلست

پيوست بخشنامه شانزدهمين دوره مسابقات آزمايشگاهي 96- 97

جشنواره کشوری تجربیات برتر آموزشی - تربیتی اساتید و معلمان آ

بازدید علمی از نیروگاه برق علی آباد 1396

فرم نظارت بالیی جدید 96 -97

طرح درس سالانه فیزیک دهم و یازدهم تجربی و ریاضی 96-97

علام وصول فعالیت های سرگروه های فیزیک شهرستان های استان گلست

طرح درس سالانه فیزیک دهم و یازدهم تجربی و ریاضی 96-97

مجموعه سوالات امتحانی فییزیک سال دهم و یازدهم تهیه شده توسط

تعیین مبحث طرح درس و فیلم سی دقیقه ای

فرم طراحی سوال مفهومی

راهنمای برنامه درسی - راهنمای معلم کتاب فیزیک 11 فصل 1

فرم نظارت بالینی 96-97

راهنمای برنامه درسی - راهنمای معلم کتاب فیزیک 11 فصل 2

دومین کار گاه آموزشی و نشست تخصصی سر گروههای فیزیک استان گلس

فرم نظارت بالیی جدید 96 -97

فرم بررسی علل افت و پیشرفت تحصیلی

دومین کار گاه آموزشی و نشست تخصصی سر گروههای فیزیک استان گ

بارم بندی فیزیک دهم و یازدهم 96-97

فرم نظارت بالینی 96-97

راهنمای برنامه درسی - راهنمای معلم کتاب فیزیک 11 فصل 1

فرم مشخصاتی سرگروه های شهرستانها 96-97

برنامه عملیاتی هسته تخصصی فیزیک استان گلستان 96-97

تعیین مبحث طرح درس و فیلم سی دقیقه ای

کار گاه آموزشی و نشست تخصصی سر گروههای فیزیک استان گلستان 96

فرم طراحی سوال مفهومی

اعلام وصول فعالیت های سرگروه های فیزیک شهرستان های استان گلس

اعلام وصول فعالیت های سرگروه های فیزیک شهرستان های استان گلس

چند نمونه طرح درس قسمت تابش گرمایی سال دهم

علام وصول فعالیت های سرگروه های فیزیک شهرستان های استان گلست

بازدید علمی سرگروه های فیزیک استان گلستان از آزمایشگاه پلاسم

اعلام وصول فعالیت های سرگروه های فیزیک شهرستان های استان گلس

دریافت فیلم جشنواره الگوهای برتر تدریس سال 94

اعلام وصول فعالیت های سرگروه های فیزیک شهرستان های استان گلس

چند نمونه طرح درس قسمت تابش گرمایی سال دهم

علام وصول فعالیت های سرگروه های فیزیک شهرستان های استان گلست

برگزاری مسابقات آزمایشگاهی فیزیک استان گلستان

چند نمونه طراحی سوال دهم

برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدریس درس فیزیک سال 95-96

فرم بازبینی اوراق نهایی

فرم word صورتجلسه گارگاه فیزیک

طراحی سوالات مفهومی از کتاب فیزیک دهم

قالب طرح درس

شیوه نامه تهیه فیلم آموزشی سه دقیقه ای درس فیزیک 95-96

فرم بازدید از کلاس درس. فرم عمومی و فرم تخصصی 95-96

حذف نقد سرفصل هاي پیشنهادي کتب فیزیک در نظام تحصیلی و انجا

فرم داوری آزمایشگاه

اعلام وصول فعالیت های سرگروه های فیزیک شهرستان های استان گلس

اعلام وصول فعالیت های سرگروه های فیزیک شهرستان های استان گلس

اعلام وصول فعالیت های سرگروه های فیزیک شهرستان های استان گلس

اعلام وصول نهایی فعالیت های سرگروه های فیزیک شهرستان های است

آغاز به کار هسته تخصصی فیزیک استان گلستان سال تحصیلی 95-96

کار گاه آموزشی و نشست تخصصی سر گروههای فیزیک استان گلستان

ارسال مشخصات سرگروه های فیزیک شهرستانهای استان گلستان

برنامه عملیاتی هسته تخصصی فیزیک استان گلستان 95-96

فهرست موضوعی


پردازش در : 0.0030 ثانیه